Ustanovitelj zavoda

Ustanovitelj zavoda je občina Šmartno pri Litiji.

Odlok o ustanovitvi je bil sprejet 13. 5. 2004 (Ur. list RS 61/2004). Odlok o ustanovitvi je bil spremenjen in dopolnjen 26. 5. 2007 (Ur. list RS 50/2007), 11. 2. 2010 (Ur. list RS 13/2010), 23. 12. 2010 (Ur. list RS 31/2010) in 1. 12. 2011 (Ur. list RS 101/2011). 

V skladu z Aneksom št. 2 k Pogodbi o razdružitvi skupnega premoženja med občinama Litija in Šmartno pri Litiji,  ki je stopil v veljavo 1. 1. 2008, se je Javni zavod Vzgojno-varstveni zavod Litija razdružil. Od njega se je odcepila enota Ciciban in se pripojila k Osnovni šoli Šmartno.  Enota vrtca je tako postala sestavni del OŠ Šmartno. 

Zavod opravlja program osnovnošolskega izobraževanja, ki obsega obvezni in razširjeni program. Obvezni program: obvezni predmeti, izbirni predmeti, ure oddelčne skupnosti, prilagojeni program. Razširjeni program: podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti, šola v naravi, druge dejavnosti.

Ravnatelj

Ravnatelj je pedagoški in poslovodni organ šole in vrtca.

Svet zavoda

Svet  šole  sestavlja 11 članov: trije  predstavniki  ustanovitelja,  pet predstavniki  delavcev  šole in trije predstavniki  staršev.  Predstavniki ustanovitelja so: Andrej Cerjak, Lilijana Bučar in Ana Bašelj, trije predstavniki staršev pa so: Katarina Rovšek, Aleksandra Ceglar Vidmar in Ernest Mrzel. Predstavniki zaposlenih so: Boštjan Pogač, predsednik sveta zavoda, Maja Gorše, Melita Peskar, Tjaša Mihelič in Helena Lokar Femec.

Svet šole ima razen pristojnosti, ki jih določa zakon, še naslednje pristojnosti: 

 • predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
 • daje ustanovitelju mnenje in predloge o posameznih vprašanjih,
 • po potrebi natančneje določi postopek volitev delavcev v  svet šole,
 • sprejema pravila in druge splošne akte šole, ki jih določajo ta pravila ali drug splošni akt šole, 
 • sprejema  letni  delovni  načrt šole  in  poročilo  o  njegovi izvršitvi,
 • obravnava letno in polletno poročilo o vzgojni in izobraževalni problematiki,
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • razpisuje volitve predstavnikov v svet šole,
 • določa finančni načrt in sprejema zaključni račun šole,
 • imenuje in razrešuje ravnatelja,
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi in s temi pravili ter drugimi  akti šole.

Učiteljski zbor

Učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji šole, delavci šolske svetovalne službe, računalnikar in knjižničarka. Učiteljski zbor obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, daje mnenja o letnem delovnem načrtu, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Oddelčni učiteljski zbor

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku. 

Razrednik

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

Strokovni aktivi

Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji oziroma istega predmeta oziroma podobnih predmetnih področij. Sestati se morajo najmanj dvakrat letno. Naloge strokovnih aktivov:

 • načrtovanje projektnega dela, dni dejavnosti, šole v naravi in ekskurzij,
 • načrtovanje roditeljskih sestankov (oblikovanje predlogov za teme in vsebine),
 • oblikovanje predlogov za nabavo opreme, učbenikov, šolskih pripomočkov,
 • načrtovanje prednostnih nalog, predlogi za praznovanje pomembnejših dni na šoli,
 • oblikovanje kriterijev ocenjevanja in preverjanja, oblikovanje načrta preverjanja in ocenjevanja, 
 • priprava letnih načrtov in njihova uskladitev z učnimi načrti (posodobitev učnih načrtov),
 • analiza vzgojnega in izobraževalnega dela, sodelovanje z ostalimi aktivi, šolsko svetovalno službo, oblikovanje skupnih predlogov za sestanke študijskih skupin,
 • strokovno izpopolnjevanje, izobraževanje in profesionalni razvoj strokovnih delavcev, priprava predloga izobraževanja strokovnih delavcev,
 • aktivnosti med predmetnega načrtovanja in izvajanja pouka,
 • načrtovanje medsebojnih hospitacij,
 • načrtovanje dodatnega in dopolnilnega pouka,
 • načrtovanje in izvedba pomoči za učence s posebnimi potrebami,
 • načrtovanje dela za učitelje pripravnike, mentorstvo študentom.

Seznam strokovnih aktivov

Štev.

STROKOVNI IN PREDMETNI AKTIVI

VODJA

1

slovenščina, glasbena vzgoja, knjižnica, likovna vzgoja

Brigita Lindič

2

matematika, fizika, tehnika in tehnologija, tehniški dnevi

Andrej Hauptman

3

angleščina, nemščina

Maja Pogač

4

kemija, biologija, gospodinjstvo, naravoslovje

Vida Krajnc

5

športna vzgoja

Anita Pevec Sivka

6

zgodovina, geografija, državljanska in domovinska vzgoja ter etika

Katja Strmljan

7

prvo triletje

Tamara Remec

8

drugo triletje

Maja Gorše

9

dodatna strokovna pomoč

Tanja Vajdl

10

oddelki podaljšanega bivanja – OPB

Eva Tomšič

11

matematika (učitelji matematike od 1. - 9. r)

Veronika Špes

12

slovenščina (učitelji slovenščine od 1. - 9. r)

Danica Sedevčič

 

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se  oblikuje  svet staršev. Svet  staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak  oddelek  po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Mandat članov sveta staršev traja 2 leti. Član sveta staršev je lahko ponovno izvoljen. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in k letnemu delovnemu načrtu,
 • razpravlja  o poročilih  ravnatelja o vzgojno - izobraževalnem delu,
 • voli predstavnike v svet  šole,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno - izobraževalnim delom.

Skupnost učencev šole

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole, ki sprejme letni program dela.

Naloge: 

 • zbira mnenja in predloge oddelčnih skupnosti, ki se nanašajo na program pouka, dneve dejavnosti, ekskurzije, ... 
 • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev; 
 • opozarja na kršitve le teh; 
 • organizira šolske prireditve, sodeluje pri šolskem radiu in časopisu; 
 • načrtuje in organizira skupne akcije; 
 • predlaga izboljšave bivalnega okolja; 
 • oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem; 
 • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci. 

Skupnost učencev šole ima mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole. Mentorja lahko predlagajo predstavniki oddelčnih skupnosti.

Oddelčne skupnosti

Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranja učencev enega oddelka. Učenci volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje problemov, in sicer: 

 • obravnavajo učni uspeh v oddelku in organizirajo medsebojno pomoč pri učenju; 
 • organizirajo pomoč sošolcem v različnih težavah; 
 • obravnavajo kršitve in predlagajo načine ukrepanja ter preventivnega delovanja; 
 • dajejo pobude in predloge v zvezi s poukom, programom dni dejavnosti, ekskurzij, šolskih prireditev in interesnih dejavnosti; 
 • predlagajo razredniku ugotavljanje ustreznosti posamezne ocene; 
 • sodelujejo pri ocenjevanju, oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v oddelčni skupnosti; 
 • organizirajo različne oblike dežurstva v skladu s sprejetim hišnim redom; 
 • organizirajo različne akcije in prireditve; 
 • opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo. 

Šolski parlament

Je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov v šoli, ne more pa biti manjše od 9.

Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno. Skliče ga ravnatelj ali mentor skupnosti učencev šole.

Predloge, mnenja in pobude, oblikovane v skupnosti učencev, vsaj enkrat letno obravnavajo učiteljski zbor, svet staršev in svet šole.

Sodelujemo v projektih

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Prijava/odjava uporabnika