Drugi organi

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se  oblikuje  svet staršev. Svet  staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak  oddelek  po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Mandat članov sveta staršev traja 2 leti. Član sveta staršev je lahko ponovno izvoljen. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in k letnemu delovnemu načrtu,
 • razpravlja  o poročilih  ravnatelja o vzgojno - izobraževalnem delu,
 • voli predstavnike v svet  šole,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno - izobraževalnim delom.

Skupnost učencev šole

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole, ki sprejme letni program dela.

Naloge: 

 • zbira mnenja in predloge oddelčnih skupnosti, ki se nanašajo na program pouka, dneve dejavnosti, ekskurzije, ... 
 • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev; 
 • opozarja na kršitve le teh; 
 • organizira šolske prireditve, sodeluje pri šolskem radiu in časopisu; 
 • načrtuje in organizira skupne akcije; 
 • predlaga izboljšave bivalnega okolja; 
 • oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem; 
 • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci. 

Skupnost učencev šole ima mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole. Mentorja lahko predlagajo predstavniki oddelčnih skupnosti.

Oddelčne skupnosti

Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranja učencev enega oddelka. Učenci volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje problemov, in sicer: 

 • obravnavajo učni uspeh v oddelku in organizirajo medsebojno pomoč pri učenju; 
 • organizirajo pomoč sošolcem v različnih težavah; 
 • obravnavajo kršitve in predlagajo načine ukrepanja ter preventivnega delovanja; 
 • dajejo pobude in predloge v zvezi s poukom, programom dni dejavnosti, ekskurzij, šolskih prireditev in interesnih dejavnosti; 
 • predlagajo razredniku ugotavljanje ustreznosti posamezne ocene; 
 • sodelujejo pri ocenjevanju, oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v oddelčni skupnosti; 
 • organizirajo različne oblike dežurstva v skladu s sprejetim hišnim redom; 
 • organizirajo različne akcije in prireditve; 
 • opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo. 

Šolski parlament

Je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov v šoli, ne more pa biti manjše od 9.

Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno. Skliče ga ravnatelj ali mentor skupnosti učencev šole.

Predloge, mnenja in pobude, oblikovane v skupnosti učencev, vsaj enkrat letno obravnavajo učiteljski zbor, svet staršev in svet šole.