Dodatna strokovna pomoč

Dodatna strokovna pomoč je namenjena otrokom s posebnimi potrebami, ki potrebujejo spodbude na specifičnih področjih (počasnejše usvajanje znanj, slabše vidno-prostorske sposobnosti in sposobnosti slušnega predelovanja informacij, težave avtomatizacije veščin in tempa izvajanja, težave pri jezikovnem funckioniranju, odkrenljiva pozornost in nizka storilnostna motivacija ...) ali pa otrokom, ki imajo celostno upočasnjen razvoj.

Na OŠ Šmartno dodatno strokovno pomoč izvajajo: 

 • Vlasta Tacer (prof. def.)
 • Mateja Štritof (univ. dipl. ped.)
 • Iris Korošec Kocjan (univ. dipl. ped. in pol.)
 • Hajdeja Praprotnik (mag. prof. inkl. ped.)
 • Andreja Šimec (univ. dipl. soc. ped.)
 • Tanja Vajdl (univ. dipl. soc. ped.)
 • Anja Pavlin (mag. prof. spec. in reh. ped.)

Delo učitelja dodatne strokovne pomoči zajema neposredno delo z učenci, ki imajo težave na področju učenja in primanjkljaje v razvoju, sodelovanje s starši, učitelji in šolsko svetovalno službo, sodelovanje z zunanjimi strokovnimi institucijami, pripravo in izvedbo predavanj in delavnic za učitelje in starše ipd.

Učitelj dodatne strokovne pomoči z učencem s posebnimi potrebami dela individualno ali v manjši skupini v razredu oziroma izven njega. Dodatna strokovna pomoč učencem vseh treh triletij osnovne šole traja eno šolsko uro in ni namenjena inštrukcijam, saj se obravnavana snov uporablja kot sredstvo za razvoj procesov, funkcij ter za odpravljanje učenčevih težav. 

Količina ur dodatne strokovne pomoči se za posameznega učenca določi z odločbo o  usmerjanju, v obsegu od 1 do 5 ur tedensko, odvisno od težav.

Učitelj dodatne strokovne pomoči mora pri svojem strokovnem delu:

 • prepoznati naravo težav in pogoje, pod katerimi lahko učenec doseže najboljše rezultate
 • izbrati specifične metode dela in pomoči, da bo lahko učenec obvladal šolske spretnosti
 • z različnimi metodami, tehnikami doseči, da bo učenec kompenziral težave v razvoju in pri učenju
 • pri učencu razvijati občutek varnosti in krepiti pozitivno samopodobo
 • v šolskem in širšem okolju razvijati bolj toleranten odnos do učenca ter glede na specifiko težav, ovir in primanjkljajev ustrezno ravnanje z njim

Telefonska številka: 01 89 00 171

Sodelujemo v projektih

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Prijava/odjava uporabnika