Nacionalno preverjanje znanja

V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacio­nalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. ra­zreda obvezno.

V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in angleščine.
V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister.

Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septem­bru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli. Za našo šolo je kot tretji predmet določena zgodovina.

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna in­formacija o znanju učencev.

Na Državnem izpitnem centru so za šolsko leto 2023/24 pripravili informacijo za starše v elektronski obliki, ki je dostopna na spletni strani www.ric.si. Publikacija se nahaja tudi na šolski spletni strani www.os-smartnolitija.si, v zavihku Za starše in učence, Nacionalno preverjanje znanja. Na tem mestu bomo objavljali tudi ostale informacije, ki so povezane z NPZ.

Roki za nacionalno preverjanje znanja

Nacionalni preizkus znanja

  • torek, 7. maj 2024 – slovenščina, 6. razred
  • torek, 7. maj 2024 – slovenščina, 9. razred
  • četrtek, 9. maj 2024 – matematika, 6. razred
  • četrtek, 9. maj 2024 – matematika, 9. razred
  • ponedeljek, 13. maj 2024 – zgodovina, 9. razred
  • ponedeljek, 13. maj 2024 – angleščina, 6. razred

Sodelujemo v projektih

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

Prijava/odjava uporabnika