Nacionalno preverjanje znanja

V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacio­nalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. ra­zreda obvezno.

V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in angleščine.
V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister.

Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septem­bru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli. Za našo šolo je kot tretji predmet določena šport.

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna in­formacija o znanju učencev.

Roki za nacionalno preverjanje znanja

Nacionalni preizkus znanja

  • sreda, 4. maj 2022 – slovenščina, 6. razred
  • sreda, 4. maj 2022 – slovenščina, 9. razred
  • petek, 6. maj 2022 – matematika, 6. razred
  • petek, 6. maj 2022 – matematika, 9. razred
  • torek, 10. maj 2022 – NPZ iz tretjega predmeta - kemija, 9. razred
  • torek, 10. maj 2022 – angleščina, 6. razred

Prijava/odjava uporabnika