Strokovni organi

Učiteljski zbor

Učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji šole, delavci šolske svetovalne službe, računalnikar in knjižničarka. Učiteljski zbor obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, daje mnenja o letnem delovnem načrtu, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Oddelčni učiteljski zbor

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku. 

Razrednik

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

Strokovni aktivi

Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji oziroma istega predmeta oziroma podobnih predmetnih področij. Sestati se morajo najmanj dvakrat letno. Naloge strokovnih aktivov:

  • načrtovanje projektnega dela, dni dejavnosti, šole v naravi in ekskurzij,
  • načrtovanje roditeljskih sestankov...

Sodelujemo v projektih

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

Prijava/odjava uporabnika