Strokovni organi

Učiteljski zbor

Učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji šole, delavci šolske svetovalne službe, računalnikar in knjižničarka. Učiteljski zbor obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, daje mnenja o letnem delovnem načrtu, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Oddelčni učiteljski zbor

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku. 

Razrednik

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

Strokovni aktivi

Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji oziroma istega predmeta oziroma podobnih predmetnih področij. Sestati se morajo najmanj dvakrat letno. Naloge strokovnih aktivov:

 • načrtovanje projektnega dela, dni dejavnosti, šole v naravi in ekskurzij,
 • načrtovanje roditeljskih sestankov (oblikovanje predlogov za teme in vsebine),
 • oblikovanje predlogov za nabavo opreme, učbenikov, šolskih pripomočkov,
 • načrtovanje prednostnih nalog, predlogi za praznovanje pomembnejših dni na šoli,
 • oblikovanje kriterijev ocenjevanja in preverjanja, oblikovanje načrta preverjanja in ocenjevanja, 
 • priprava letnih načrtov in njihova uskladitev z učnimi načrti (posodobitev učnih načrtov),
 • analiza vzgojnega in izobraževalnega dela, sodelovanje z ostalimi aktivi, šolsko svetovalno službo, oblikovanje skupnih predlogov za sestanke študijskih skupin,
 • strokovno izpopolnjevanje, izobraževanje in profesionalni razvoj strokovnih delavcev, priprava predloga izobraževanja strokovnih delavcev,
 • aktivnosti med predmetnega načrtovanja in izvajanja pouka,
 • načrtovanje medsebojnih hospitacij,
 • načrtovanje dodatnega in dopolnilnega pouka,
 • načrtovanje in izvedba pomoči za učence s posebnimi potrebami,
 • načrtovanje dela za učitelje pripravnike, mentorstvo študentom.

Seznam strokovnih aktivov

Štev.

STROKOVNI IN PREDMETNI AKTIVI

VODJA

1

slovenščina, glasbena vzgoja, knjižnica, likovna vzgoja

Tadeja Kreča

2

matematika, fizika, tehnika in tehnologija, tehniški dnevi

Andrej Hauptman

3

angleščina, nemščina

Sabina Slana Cvikl

4

kemija, biologija, gospodinjstvo, naravoslovje

Barbara Juhant Selak

5

športna vzgoja

Simona Kovač

6

zgodovina, geografija, državljanska in domovinska vzgoja ter etika

Katja Strmljan

7

prvo triletje

Mateja Groznik

8

drugo triletje

Jerneja Fortuna

9

dodatna strokovna pomoč

Tanja Sadar

10

oddelki podaljšanega bivanja – OPB

Alenka Mehle

11

računalništvo in informacijska podpora

Boštjan Pogač

12

aktiv podružničnih šol

Tjaša Mihelič

13

matematika (učitelji matematike od 1. - 9. r)

Bojana Lakić

14

slovenščina (učitelji slovenščine od 1. - 9. r)

Maja Šturm Razboršek

15

tuji jeziki

Barbara Lukač Patarčec

16

naravoslovje

Vida Krajnc

17

družboslovje 1. - 4. r.

Polona Zagorc

18

družboslovje 5. - 9. r.

Sonja Marin

19

tehnika in tehnologija

Boštjan Pogač

20

glasbena umetnost

Mateja Potrebuješ Simonič

21

šport

Simona Kovač

 

 

Sodelujemo v projektih

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Prijava/odjava uporabnika