Organi upravljanja

Ravnatelj

Ravnatelj je pedagoški in poslovodni organ šole in vrtca.

Pomočnik ravnatelja

Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.

Svet zavoda

Svet  šole  sestavlja 11 članov: trije  predstavniki  ustanovitelja,  pet predstavnikov  delavcev  šole in trije predstavniki  staršev.  Predstavniki ustanovitelja so: Andrej Cerjak, Lilijana Bučar in Boštjan Toplak, trije predstavniki staršev pa so: Aljaž Sadar, Melita Kremžar in Branko Baš. Predstavniki zaposlenih so: Veronika Špes, predsednica sveta zavoda, Polona Zagorc, Petra Ivanušič, Melita Peskar in Jasna Berčon.

Svet šole ima razen pristojnosti, ki jih določa zakon, še naslednje pristojnosti: 

 • predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
 • daje ustanovitelju mnenje in predloge o posameznih vprašanjih,
 • po potrebi natančneje določi postopek volitev delavcev v  svet šole,
 • sprejema pravila in druge splošne akte šole, ki jih določajo ta pravila ali drug splošni akt šole, 
 • sprejema  letni  delovni  načrt šole  in  poročilo  o  njegovi izvršitvi,
 • obravnava letno in polletno poročilo o vzgojni in izobraževalni problematiki,
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • razpisuje volitve predstavnikov v svet šole,
 • določa finančni načrt in sprejema zaključni račun šole,
 • imenuje in razrešuje ravnatelja,
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi in s temi pravili ter drugimi  akti šole.