Organi upravljanja

Ravnatelj

Ravnatelj je pedagoški in poslovodni organ šole in vrtca.

Pomočnik ravnatelja

Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.

Svet zavoda

Svet  šole  sestavlja 11 članov: trije  predstavniki  ustanovitelja,  pet predstavnikov  delavcev  šole in trije predstavniki  staršev.  Predstavniki ustanovitelja so: Sebastjan Iskra, Metka Lupše in...

Gradiva, zapisniki sveta zavoda