Katalog informacij javnega značaja

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OŠ ŠMARTNO (KIJZ)

Osnovna šola je dolžna redno vzdrževati in javno objavljati katalog informacij javnega značaja. Podrobnejša vsebina kataloga je določena z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv šole:

Osnovna šola Šmartno

Naslov:

Pungrt 9

Pošta:

1275 Šmartno pri Litiji

Telefon:

(00386) 1 8900 160

E-naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Odgovorna uradna oseba:

Tomaž Rozina, ravnatelj

Datum objave kataloga:

 11. december 2019

Datum zadnje spremembe:

 24. november 2023

Katalog je dostopen na spletu:

https://www.os-smartnolitija.si/o-soli/podatki/62-informacije/5211-katalog-informacij-javnega-znacaja

Druge oblike kataloga:

KIJZ v pisni obliki je dostopen na sedežu šole.

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Osnovna šola (v nadaljevanju: šola) je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki je bila ustanovljena z odlokom Občine Šmartno pri Litiji dne 13. 5. 2004.

Šola opravlja javno službo na področju 85.200 - osnovnošolsko izobraževanje.

Poleg osnovne dejavnosti  opravlja še dopolnilne dejavnosti, navedene v odloku o ustanovitvi.

Šolski okoliš šole obsega:

Ožji šolski okoliš

Bogenšperk, Bukovica pri Litiji, Cerovica, Črni Potok, Dolgo Brdo, Gradišče pri Litiji, Gradiške Laze, Jablaniške Laze, Jablaniški Potok, Mala Kostrevnica, Mamolj, Podroje, Riharjevec, Selšek, Spodnja Jablanica, Šmartno pri Litiji, Vintarjevec,  Zagorica, Zavrstnik, Zgornja Jablanica, Javorje, Leskovica pri Šmartnem, Vrata

Širši šolski okoliš

PŠ Primskovo z naselji: Dolnji Vrh, Gornji Vrh, Gradišče k. o. Gradišče in k. o. Poljane, Ježni Vrh, Kamni Vrh pri Primskovem, Mihelca, Mišji Dol, Obla Gorica, Poljane pri Primskovem, Primskovo, Razbore k. o. Poljane, Sevno, Stara Gora pri Velikem Gabru, Vinji Vrh, Zagrič;

PŠ Štangarske Poljane z naselji: Dragovšek, Gozd - Reka, Jastrebnik, Koške Poljane, Mala Štanga, Račica, Ščit, Štangarske Poljane, Velika Štanga, Volčja Jama

PŠ Velika Kostrevnica z naselji: Dvor, Jelša, Ježce, Liberga, Lupinica, Mulhe, Preska nad Kostrevnico, Razbore k. o. Ježni Vrh, Velika Kostrevnica, Višnji Grm

Naselja Zagorica, Mamolj, Širmanski hrib in Dolgo Brdo so sestavni del občine Litija. V skladu z dogovorom med občinama Šmartno pri Litiji in Litijo navedena naselja spadajo v skupni šolski okoliš.

Šola je dolžna vpisati tudi otroke iz drugih šolskih okolišev, če ima proste kapacitete, ki omogočajo, da tak vpis ne bo povzročil oblikovanja oddelkov nad normativi, ki določajo maksimalno število otrok v oddelku, povečanja števila oddelkov brez soglasja pristojnega ministrstva ali prehoda v organizacijsko in pedagoško manj kvalitetne oblike dela.

Odgovornost za učence in otroke prevzemajo strokovni delavci šole v času izvajanja vzgojno-izobraževalnih dejavnosti  in drugih aktivnosti (organizirani dnevi, ekskurzije, šola v naravi,...)  na področju prostora šole, ki obsega: stavbe šole, športno dvorano, dvorišče, športno igrišče, ograjen  prostor šole in dovozne poti ter v prostorih, kjer potekajo druge dejavnosti.

Organi šole so:

 • svet šole,
 • ravnatelj,
 • svet staršev in
 • strokovni organi: oddelčni učiteljski zbor, razrednik, vzgojiteljski zbor in strokovni aktivi.

a) Podatki o organizaciji šole

Organizacijske enote

Podružnična šola Velika Kostrevnica

Naziv in naslov: PŠ Velika Kostrevnica, Velika Kostrevnica 27, 1275 Šmartno pri Litiji

Telefon: 01 8987 369

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Vodja podružnice: Tjaša Mihelič

Podružnična šola Štangarske Poljane

Naziv in naslov: PŠ Štangarske Poljane, Štangarske Poljane 15, 1275 Šmartno pri Litiji

Telefon: 01 8991 025

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Vodja podružnice: Petra Ivanušič 

Podružnična šola Primskovo

Naziv in naslov: PŠ Primskovo, Gradišče 28, 1276 Primskovo

Telefon: 01 8975 010

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Vodja podružnice: Jožica Markovič 

Vrtec Ciciban

Naziv in naslov: Vrtec Ciciban

Telefon: 01 8987 325

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Vodja enote: Maja Toplak Primc, pomočnica ravnatelja 

Dislocirana enota vrtca Ciciban: Polhek

Naslov: Litijska c. 1, 1275 Šmartno pri Litiji

Telefon: 01 8992 068

Dislocirana enota vrtca Ciciban: Ostržek

Naslov: Ustje 23, 1275 Šmartno pri Litiji

Telefon: 01 8987 222 

Dislocirana enota vrtca Ciciban: Petelinčki

Naslov: Ustje 18, 1275 Šmartno pri Litiji

Telefon: 01 01 8987 772

Dislocirana enota vrtca Ciciban: Čukci

Naslov: Gradišče 28, 1276 Primskovo

Telefon: 01 8975 010 

Dislocirana enota vrtca Ciciban: Bučke

Naslov: Velika Kostrevnica 31, 1275 Šmartno pri Litiji

Telefon: 01 8988 231 

Dislocirana enota vrtca Ciciban: Škratek

Naslov: Cerkovnik 2a, 1275 Šmartno pri Litiji

Telefon: 01 8987 707 

Dislocirana enota vrtca Ciciban: Polžki

Naslov: Za Povrtmi 6, 1275 Šmartno pri Litiji

Telefon: 01 8987 325

Dislocirana enota vrtca Ciciban: Javorčki

Naslov: Javorje 14, 1275 Šmartno pri Litiji

Telefon: 031/ 368 346

Dislocirana enota vrtca Ciciban: Lunica

Naslov: Za Povrtmi 4, 1275 Šmartno pri Litiji

Telefon: 031 362 996

Dislocirana enota vrtca Ciciban: Palčki

Naslov: Cerkovnik 2a, 1275 Šmartno pri Litiji

Telefon: 01 8987 707 

Dislocirana enota vrtca Ciciban: Sovice

Naslov: Gradišče 28, 1276 Primskovo

Telefon: 01/8975–010 

Dislocirana enota vrtca Ciciban: Zvezdice

Naslov: Za Povrtmi 4, 1275 Šmartno pri Litiji

Telefon: 031 362 996 

 

 

 

b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za:

 • posredovanje informacij javnega značaja

Ime in priimek pristojne osebe:

 Tomaž Rozina

Delovno mesto in naziv:

 ravnatelj

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Poštni naslov:

Osnovna šola Šmartno

Pungrt 9

1275 Šmartno pri Litiji

Službena telefonska številka:

01 8900164

 • vodenje in odločanje upravnih postopkov na I. stopnji:

Ime in priimek osebe in naziv:

Tomaž Rozina, ravnatelj šole

Nosilec javnega pooblastila:

odgovoren za vodenje postopkov in odločanja v upravnih zadevah s področja pravic in dolžnosti učencev

 • vodenje in odločanje  upravnih postopkov na II. stopnji:

Ime in priimek osebe in naziv:

Tomaž Rozina, ravnatelj šole

Pooblaščena oseba:

 

odgovorna za vodenje v upravnih zadevah in za dejanja v postopku pred izdajo odločbe

 • posredovanje splošnih informacij:

Ime in priimek pristojne osebe:

Tomaž Rozina

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Poštni naslov:

Osnovna šola Šmartno

Pungrt 9

1275 Šmartno pri Litiji

Službena telefonska številka:

01 8900164

 • varstvo osebnih podatkov:

Ime in priimek pristojne osebe:

Tomaž Rozina

Delovno mesto in naziv:

ravnatelj

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Poštni naslov:

Osnovna šola Šmartno

Pungrt 9

1275 Šmartno pri Litiji

Službena telefonska številka:

01 8900164

c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja šole s povezavami na vsebino posameznega

    predpisa

Skupni zakoni

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon s področja osnovne šole

Zakon o osnovni šoli (ZOsn)

Podzakonski akti

izdani na podlagi ZOFVI

izdani na podlagi ZOsn

Dostop do seznama predpisov - PIRS

Pravno informacijski sistem                                  

č) Seznam predlogov predpisov, ki jih vodijo ministrstva in vladne službe ter lokalne skupnosti

Seznam predlogov predpisov na spletnem mestu             

E-Demokracija

Seznam predpisov Evropske unije

EUR-Lex

Seznam predpisov v lokalnem registru predpisov:

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno in spremembe

https://www.rpls.si/Predpis.aspx?id=16566&obcina=%C5%A0MARTNO+PRI+LITIJI

Splošni akti šole:

 

d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentov po vsebinskih sklopih

Letni delovni načrt                                                                            

Predstavitev šole

Letni finančni načrti

 • Shranjen v arhivu šole.

Letna poročila                                                                                                  

Ostali pomembni dokumenti

 

e) Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

Postopki, ki jih šola vodi na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja:

 • odločanje o imenovanju in razrešitvi ravnatelja šole ali vršilca dolžnosti ravnatelja,
 • imenovanje in razreševanje članov sveta šole,
 • imenovanje članov pritožbene komisije

Postopki, ki jih šola vodi na osnovi Zakona o osnovni šoli:

Postopki, ki jih vrtec vodi na osnovi Zakona o vrtcu:

Postopki, ki jih vrtec vodi na osnovi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju:

Postopki, ki jih šola vodi na osnovi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja:

 • odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja in o ponovni uporabi

 

Postopki, ki jih vrtec vodi na osnovi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3):

Sodni postopki:

 • uveljavljanje izterjav dolgov staršev do šole in vrtca

 

f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja šola:

Šola ne vodi  javnih evidenc.

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi šola na podlagi področne zakonodaje s

    svojega delovnega področja:

 • evidenca o številu oddelkov, o spolu učencev po oddelkih in razredih,

Portal MVI

 • evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest,

Seznam zaposlenih

 • evidence o učencih, ki se vodijo v skladu s Pravilnikom o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja,
 • evidence, ki se vodijo v skladu Pravilnikom o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje,
 • evidence, ki se vodijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Uradne ure

Ponedeljek-petek od 7.00 do 15.00

Uradne ure po telefonu so v poslovnem času šole.

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

 • osebni dostop na sedežu šole,
 • dostop po elektronski poti.

Dostop na podlagi zahteve:

 • neformalna zahteva:
  • ustna zahteva,
  • po telefonu;
 • formalna zahteva:
  • zahteva podana ustno na zapisnik,
  • pisna zahteva po pošti,
  • vložitev zahteve po elektronski pošti.

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:

 • prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.

 

4. STROŠKOVNIK

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko šola prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku; cena, po kateri je šola nabavila USB-ključek,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Stroški posredovanja informacij in način plačila stroškov ureja 16. in 18. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO  INFORMACIJ  JAVNEGA ZNAČAJA

Šola nima posebnega stroškovnika.

 

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV

Informacije javnega značaja niso bile zahtevane.

 

Sodelujemo v projektih

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Prijava/odjava uporabnika