Prehrana na šoli

Šolski obroki

V šolski kuhinji pripravljamo tri obroke:

 • malico - 1,10 EUR (subvencionirana malica je brezplačna)
 • zajtrk (za učence 1. razreda, ki so v jutranjem varstvu) - 0,80 EUR
 • kosilo - 2,60 EUR (malo kosilo), 3,10 EUR (veliko kosilo), subvencionirano kosilo je brezplačno.

Cene veljajo od 1. 9. 2023 dalje.

Pravila šolske prehrane

Stalne prijave/odjave od obroka:

 • prijave na obrok so pisne (obrazec) – računovodstvo;
 • prijave se izpolnijo na koncu šolskega leta za naslednje šolsko leto (zaželeno) oz. kadarkoli med šolskim letom;
 • pravica do prijavljenega obroka prične veljati z dnem vložitve prijave oz. kakor napišejo starši na obrazec prijave;
 • stalne odjave od obroka (otrok ne bo več jedel določenega obroka) so pisne izjave staršev;
 • prijave/odjave od obrokov izpolnijo starši ali zakoniti zastopniki.

Občasne odjave od obrokov (odsotnost učencev od pouka zaradi bolezni):

 • odjave od obrokov se opravijo preko spletne strani Lopolis (zahteva uporabniško ime in geslo). V primeru težav ali vprašanj izjemoma tudi v računovodstvu na tel.: 89-00-166 ali po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. (novo);
 • pravočasna odjava zajtrka, malice velja z naslednjim delovnim dnem (na dan odjave se malico plača v celoti oz. če je ta subvencionirana, se ne plača ničesar);
 • pravočasna odjava kosila velja z dnem odjave;
 • za pravočasno odjavo od obroka, velja odjava do 8.30 ure;
 • nepravočasno odjavljen obrok oz. ne odjavljen obrok se plača v celoti (tudi če je subvencioniran!);
 • v primeru dejavnosti, ko učenci odhajajo iz šole in imajo organizirano malico drugje, za odjavo poskrbijo učitelji oz. organizatorji dejavnosti.

Plačevanje obrokov:

 • po položnici ali preko trajnika.

Pravila šolske prehrane veljajo od 1. 10. 2021 in so objavljena tudi na šolski spletni strani (Dokumenti).

Subvencioniranje šolske prehrane

Subvencioniranje obrokov:

 • Odobritev subvencije prehrane izhaja iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državne štipendije, zato ni potrebno oddajati vlog za subvencijo, ne šoli in ne Centru za socialno delo (CSD), razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku (v tem primeru mora vložiti vlogo za otroški dodatek na CSD).
 • Šola obračunava prehrano (subvencijo) na podlagi odobrene subvencije zabeležene v Centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ) - evidenca, ki poteka med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvom za delo, socialne zadeve in enake možnosti.
 • Subvencija pripada od prvega šolskega dne do konca avgusta.
 • Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije (stanje junij 2023):

Subvencioniranje MALICE:

- do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 652,12 eurov.

Subvencioniranje KOSILA:

- do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 516,76 eurov.

Subvencijo za malico in kosilo lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil.

Jedilniki

Jedilniki:

 • Jedilnike planira vodja šolske prehrane v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja (predpisane v zakonu o šolski prehrani).
 • Jedilniki so raznovrstni in sledijo smernicam zdravega prehranjevanja, upošteva pa se tudi želje otrok.
 • Zadovoljtvo nad šolsko prehrano se spremlja sproti (preko učiteljic ter knjige pohval in pritožb v kuhinji), 2x letno (preko sestankov predstavnikov za prehrano, skupine za prehrano) ter anonimne ankete za starše.
 • V namen osveščanja o zdravem prehranjevanju šola izvaja veliko projektov in dejavnosti (šolska shema, tradicionalni slovenski zajtrk, vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki spodbujajo zdravo in kulturno prehranjevanje, ekološka tržnica...).
 • Potrebna je podpora staršev v obliki spodbujanja zdravega prehranjevanja doma in omejitvi denarnih sredstev, ki jih otroci potrošijo v bližnji trgovini za nezdravo hrano.

 Dietna prehrana:

 • Dietne obroke pripravljajo kuharice po navodilih vodje šolske prehrane.
 • Uveljavljanje diete je možno le s Potrdilom o medicinsko indicirani dieti za otroka, ki ga izpolnijo in potrdijo osebni pediatri ali klinični dietetiki (obvestilo ministrstva za zdravje).
 • Starši so dolžni izročiti potrdilo razredniku ali vodji šolske prehrane, če želijo, da se za njihovega otroka pripravljajo dietni obroki (obrazec za uveljavljanje diete).
 • Priprava dietnih obrokov se prične po razgovoru staršev z vodjo šolske prehrane, kuharico, ki pripravlja dietne obroke in razrednikom.
 • V primeru, da otrok diete ne potrebuje več, so starši ravno tako dolžni priložiti Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete za otroka, ki ga ravno tako izpolnijo in potrdijo osebni pediatri ali klinični dietetiki (obrazec za ukinitev diete).
 • Kontakt vodje šolske prehrane (ga. Mateja Burgar): tel. št.: 01/89-00-174, , el. naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

Projekt - TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Projekt tradicionalni slovenski zajtrk, je projekt, ki na dan slovenske hrane spodbuja uživanje tradicionalnih, lokalnih slovenskih jedi. Pobudnik projekta je bila Čebelarska zveza Slovenije, zato se na ta dan ponudi za zajtrk med lokalnega čebelarja, in ostala živila pridelana/predelana na tradicionalni način pri lokalnih kmetovalcih. To je: kruh iz krušne peči, sveže mleko, domače maslo in ekološko jabolko. Zajtrk je za učence brezplačen. Ker pa sama ponudba lokalne hrane ni dovolj za promocijo uživanja hrane domačega izvora, šola organizira vrsto dejavnosti, ki spodbujajo uživanje teh. Ena od dejavnosti je organizacija naravoslovnega dne na dan slovenske hrane (3. teden v novembru) oz. na delovno soboto, kjer učenci, v sodelovanju z lokalnimi kmetovalci, iz različnih domačih živil, pripravijo odlične tradicionalne jedi. Naučijo pa se tudi kako poteka pot od gojenja pšenice do na tradicionalni način spečenega kruha, kako se skrbi za čebelnjak in pridobiva med, kako poteka pridelava mleka in na tradicionalni način izdeluje mlečne izdelke ter kako poteka ekološka pridelava sadja in zelenjave.

Projekt - ŠOLSKA SHEMA

Projekt šolska shema vključuje ponudbo sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov (naravni jogurt, kislo mleko, kefir, skuta, sir...) predvsem ekološke pridelave, lokalnih pridelovalcev. Projekt je finančno podprt s strani EU, zato starši s ponudbo hrane nimajo dodatnih stroškov. Živila se razdeljujejo pri malci, ob različnih dnevih – na jedilniku označeno z logotipom ŠS.

Pod okriljem projekta potekajo promocijske, vzgojne dejavnosti, ki spodbujajo uživanje sadja in zelenjave ter mleka in naravnih mlečnih izdelkov. Dejavnosti se odvijajo pri vsaki malici, predvsem pa pri pouku gospodinjstva, naravoslovnih predmetov, izbirnih predmetov SPH-ja in NPH-ja, RU, preko zdravstvene vzgoje, na naravoslovnih dnevih (TSZ), ob svetovnem dnevu hrane ter ob spremljavi vzgojno-izobraževalnih dejavnostih, ki spodbujajo zdravo in kulturno prehranjevanje. (Razporeditev tem in dejavnosti je predstavljen v priloženi tabeli.)

Šolski vrt je pod okriljem projekta šolska shema in tradicionalni slovenski zajtrk. Izvaja se ga preko interesne dejavnosti in služi kot učilnica na prostem. Prostor, kjer se učenci seznanjajo s pomenom ekološkega vrtnarjenja, vzgajanjem zelišč in vrtnin avtohtonih vrst, opazovanjem živali, ki imajo pomembno vlogo pri vzdrževanju ekološkega ravnovesja...

Dejavnosti, ki spodbujajo zdravo in kulturno prehranjevanje

Šola je po zakonu o Šolski prehrani, dolžna izvajati dejavnosti, ki spodbujajo zdravo in kulturno prehranjevanje otrok na šoli. Te dejavnosti na naši šoli že vrsto let potekajo okviru zastavljenih tem, ki si jih razredi izberejo na začetku šolskega leta in jih izvajajo v točno določenem mesecu v šolskem letu. Teme so različne in se prilagajajo starostni stopnji učencev, hkrati pa se združujejo s dejavnostmi pod okriljem drugih projektov, to je: šolska shema in tradicionalni slovenski zajtrk. Način predstavitve teme je v rokah otrok, seveda sta jim tu v pomoč učitelj razrednik in vodja šolske prehrane. Zaželeno je, da se aktivnosti izvajajo za celo šolo - aktivnosti, ki poučijo vse na šoli o zdravem in kulturnem prehranjevanju.

Možnost izdajanja e-računa

Obveščamo vas, da imamo vzpostavljen sistem, ki omogoča šoli in vrtcu izdajanje e-računa, ki nam omogoča prihranek časa in denarja in je prijazen do okolja, staršem pa omogoča varno in enostavno prejemanje e-računa in plačevanje stroškov preko spletne banke ali na elektronski naslov.

Soglasje za prejemanje e-računa se nahaja v prilogi.

Sodelujemo v projektih

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Prijava/odjava uporabnika