Šolski prevozi

Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole.

Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo. Osnovno šola mora učencem, ki morajo čakati na organiziran prevoz, zagotoviti varstvo.

Vozni red šolskih prevozov

Izvajanje šolskih prevozov bo potekalo na območju občine Šmartno pri Litiji po naslednjih sklopih:

RELACIJA, SMER

PREVOZNIK

ODHOD V ŠOLO

sreda                  ostali...