Šolski sklad

Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz sponzorstev, donacij, prispevkov staršev, občanov in iz drugih virov. Iz šolskega sklada se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev: nadstandardna oprema, nadstandardne in obogatitvene dejavnosti, raziskovalni projekti, dodatno izobraževanje in podobno. Namen sklada je predvsem pomoč socialno šibkim učencem. 

Sklad upravlja Upravni odbor sklada, ki ga je imenoval svet staršev:

 • trije predstavniki šole: Bojan Bric (podpredsednik upravnega odbora), Darja Gorše in Simeona Miklavčič,
 • štirje predstavniki staršev: Nika Zavrl (predsednica upravnega odbora), Tadej Lavrih, Marjana Požun in Jani Peterlin.

Naloge in pristojnosti odbora:

 • sprejema pravila sklada, 
 • sprejema letni program dela in poročilo o njegovem izvajanju, 
 • določi finančni načrt in sprejema zaključni račun sklada, 
 • obravnava mnenja in predloge sveta staršev in strokovnih delavcev o pomoči in odloča o njih, 
 • odloča o  nakupu nadstandardne opreme na podlagi Pravil za nabavo opreme, 
 • odloča o morebitnih pritožbah staršev.

Državljani Republike Slovenije lahko namenijo del donacije dohodnine v šolski sklad (do 0,3%). Če svojega dela donacije dohodnine, ki je v celoti 1%, še niste namenili drugim upravičencem vas prosimo, da jo namenite našemu šolskemu skladu.

Zahtevo lahko oddate elektronsko na naslovu https://edavki.durs.si ali izpolnite priloženi obrazec, ki ga oddate razredniku. V šoli bomo zbrali vse vloge in jih posredovali na FURS.

Obrazce v papirni obliki lahko učenci prevzamejo tudi v tajništvu šole.

Subvencioniranje šole v naravi ter drugih večdnevnih dejavnosti iz razširjenega programa šole

Starši, ki ne zmorejo plačati dejavnosti (šola v naravi, življenje v naravi, naravoslovni teden in druge večdnevne dejavnosti šole) lahko najkasneje do dva meseca pred izvedbo, vložijo pisno vlogo za pomoč pri plačilu le teh. Komisija bo upoštevala samo popolne in pravočasno oddane vloge.

Sodelujemo v projektih

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Prijava/odjava uporabnika