Šolska svetovalna služba


Vpis v 1. razred

Karierna orientacija

Subvencionirane dejavnosti

Predstavitev šolske svetovalne službe

Starši se z nami srečate ob vpisu šolskih novincev, na delovnih srečanjih za poklicno orientacijo, pri reševanju socialno ekonomskih težav, na  predavanjih in roditeljskih sestankih, pri reševanju učnih in vzgojnih težav in še marsikje. Z učenci pa se srečujemo tudi pri urah individualnega svetovanja, učne pomoči, pri izvajanju različnih projektov (učinkovito učenje, dobra razredna klima …), na razrednih urah, hospitacijah v razredih, na dnevih dejavnosti itd.

V šolski svetovalni službi namenjamo posebno skrb:

 • učencem s posebnimi potrebami in nadarjenim učencem
 • zagotavljanju varnega socialnega okolja, dobrim medsebojnim odnosom in učinkovitemu reševanju konfliktov
 • razvijanju delovnih navad in strategij učenja
 • razumevanju otrokovih razvojnih in čustvenih težav
 • posvetovanju o vzgoji
 • razumevanju otrokovega odzivanja ob kritičnih situacijah v šoli in družini 
 • pomoči učencem pri oblikovanju izobraževalne in poklicne poti
 • sodelovanju v razvojnih in preventivnih projektih 

V dopoldanskem in popoldanskem času sva po predhodnem dogovoru dosegljivi: 

 • Mojca Jurca, pedagoginja in soc. kult., Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 • Mateja Štritof, pedagoginja, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Telefonska številka: 01 89 00 171

 

Vpis v 1. razred

POGOJI ZA VPIS

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/2006 in št. 102/2007) morajo starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Vpis otrok v 1. razred osnovne šole podrobneje ureja Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99 in 134/03).

Vpis v 1. razred poteka v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Starši, katerih otroci imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v okolišu naše šole, na dom prejmete vabilo za vpis. Za šolsko leto 2021-2022 bomo vpisovali otroke, ki so rojeni leta 2015, vpis pa bo potekal v februarju 2021.

ŠOLSKI OKOLIŠ

Starši vpišete otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.
V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa sodi v naš šolski okoliš:
•    obvezno vpišete otroka pri nas,
•    na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje).
Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

UGOTAVLJANJE PRIPRAVLJENOSTI/ODLOŽITEV ŠOLANJA

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagate odložitev šolanja, ker menite da vaš otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno. O odložitvi začetka šolanja odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije. Komisijo imenuje ravnatelj in jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalne delavke ter vzgojitelji/vzgojiteljice oz. učitelj.

RODITELJSKI SESTANEK PRED VSTOPOM V ŠOLO

Za starše učencev bodočih prvošolcev (maj/junij) organiziramo roditeljski sestanek. Na sestanku boste podrobneje seznanjeni z življenjem in delom naše šole, spregovorili pa bomo  tudi o razvojnih značilnostih šestletnikov ter spremembah, ki jih v družino prinese prvošolček.  

ODLOŽITEV ŠOLANJA MED ŠOLSKIM LETOM
...


Karierna orientacija

Aktivnosti karierne orientacije:

 • Individualni ali skupinski pogovori pri svetovalnih delavkah Mojci Jurca in Mateji Štritof. Učenci se predhodno dogovorijo za termin.
 • Učenci najdejo informacije o posameznih srednjih šolah in poklicih tudi v SOS učilnici (spletna učilnica)
 • Predavanje za starše...

Priponke:
Download this file (KO - november 2021.pdf)KO - november 2021.pdf447 kB

Subvencionirana šola v naravi in druge večdnevne dejavnosti

Starši oziroma otrokovi zakoniti zastopniki uveljavljate pravico do subvencije za šolo v naravi ali druge večdnevne dejavnosti prostovoljno na obrazcu šole (vloga). Izpolnjeno vlogo s priloženimi obveznimi dokazili starši oddate razredniku ali šolski svetovalni delavki do 60 dni pred načrtovanim...


Prijava/odjava uporabnika