Vpis v 1. razred

POGOJI ZA VPIS

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/2006 in št. 102/2007) morajo starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Vpis otrok v 1. razred osnovne šole podrobneje ureja Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99 in 134/03).

Vpis v 1. razred poteka v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Starši, katerih otroci imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v okolišu naše šole, na dom prejmete vabilo za vpis. Za šolsko leto 2021-2022 bomo vpisovali otroke, ki so rojeni leta 2015, vpis pa bo potekal v februarju 2021.

ŠOLSKI OKOLIŠ

Starši vpišete otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.
V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa sodi v naš šolski okoliš:
•    obvezno vpišete otroka pri nas,
•    na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje).
Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

UGOTAVLJANJE PRIPRAVLJENOSTI/ODLOŽITEV ŠOLANJA

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagate odložitev šolanja, ker menite da vaš otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno. O odložitvi začetka šolanja odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije. Komisijo imenuje ravnatelj in jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalne delavke ter vzgojitelji/vzgojiteljice oz. učitelj.

RODITELJSKI SESTANEK PRED VSTOPOM V ŠOLO

Za starše učencev bodočih prvošolcev (maj/junij) organiziramo roditeljski sestanek. Na sestanku boste podrobneje seznanjeni z življenjem in delom naše šole, spregovorili pa bomo  tudi o razvojnih značilnostih šestletnikov ter spremembah, ki jih v družino prinese prvošolček.  

ODLOŽITEV ŠOLANJA MED ŠOLSKIM LETOM

Odložitev šolanja je iz zdravstvenih in drugih razlogov možna tudi med prvim letom otrokovega šolanja. Predlog, v soglasju s starši, lahko poda šolska svetovalna služba, šolska zdravstvena služba ali komisija za usmerjanje.

Prijava/odjava uporabnika