Vpis otrok v osnovno šolo

VPIS OTROK V OSNOVNO ŠOLO

Vpis v osnovno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (44. do 49. člen). Starši morajo v  1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Vpis v 1. razred poteka v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Starši, katerih otroci imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v šolskem okolišu OŠ Šmartno in pripadajočih podružničnih šol, prejmejo vabilo za vpis na dom.

Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem otrok vpisanih v 1. razred, izda potrdilo o šolanju. Za otroke, ki se jim šolanje odloži za eno leto, pa starši prejmejo odločbo o odložitvi šolanja.

PREPIS UČENCA NA DRUGO ŠOLO

Šolski okoliš je določen v ustanovitvenem aktu za vsako samostojno oziroma matično šolo, znotraj tega okoliša pa je določeno tudi območje podružnične šole. V primeru, ko starši želijo, da se otrok, ki prebiva na področju podružnične šole, vključi v matično šolo, gre za organizacijsko vprašanje, o katerem na podlagi pisne vloge staršev odloči ravnatelj. Le-ta presodi, ali je šolanje otroka na drugi šoli izvedljivo, glede na okoliščine posameznega primera. Ravnatelj je pri svoji presoji oz. odločitvi avtonomen.

Pooblaščeni delavec ob vpisu otroka v šolo preveri podatke o otroku in njegovih starših v skladu s 7. členom Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (Uradni list RS, št. 80/04 in 76/08). V primeru dvoma v podatke oz. pripomb staršev glede točnosti določenega podatka lahko šola ta podatek preveri z vpogledom v identifikacijski dokument starša, na katerega se podatek nanaša. Če starši takega dokumenta nimajo, lahko šola podatek preveri z vpogledom v uradno evidenco (Centralni register prebivalstva).

Starši vpišete otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. Pri tem sta stalno in začasno bivališče enakovredna. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa sodi v naš šolski okoliš:

  • obvezno vpišete otroka pri nas,
  • na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedete razloge za prešolanje).

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati  otroka. (Vloga za prepis otroka)

UGOTAVLJANJE PRIPRAVLJENOSTI/ODLOŽITEV ŠOLANJA

Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za 1 leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo. Če predlog podajo starši ali zdravstvena služba je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno. O odložitvi šolanja (člen 60.B) odloča ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije. Komisijo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oz. učitelj in jo imenuje ravnatelj. (Vloga za odlog šolanja)

ODLOŽITEV ŠOLANJA MED ŠOLSKIM LETOM

Odložitev šolanja je iz zdravstvenih in drugih razlogov možna tudi med prvim letom otrokovega šolanja. Predlog, v soglasju s starši, lahko poda šolska svetovalna služba, šolska zdravstvena služba ali komisija za usmerjanje.

RODITELJSKI SESTANEK PRED VSTOPOM V ŠOLO

Za starše učencev bodočih prvošolcev organiziramo roditeljski sestanek (maj/junij). Na sestanku boste podrobneje seznanjeni z življenjem in delom naše šole, spregovorili pa bomo  tudi o razvojnih značilnostih šestletnikov ter spremembah, ki jih v družino prinese prvošolček.  

VPIS UČENCEV TUJCEV

Starši, katerih šoloobvezni otrok se je šolal v tujini in bo nadaljeval šolanje v Republiki Sloveniji, se za nadaljevanje šolanja dogovorijo z osnovno šolo, v kateri imajo oz. bodo imeli formalno urejeno stalno ali začasno prebivališče. Šoli predložijo vsa dokazila o predhodnem izobraževanju  v tujini (spričevala, potrdila in druge listine). Na podlagi dokazil ter pogovora s starši in otrokom se šola odloči, v kateri razred vključiti otroka.

IZOBRAŽEVANJE NA DOMU

V skladu z 88. členom Zakona o osnovni šoli imajo starši pravico organizirati osnovnošolsko izobraževanje svojih otrok na domu. V skladu z 89. členom zakona morajo starši najkasneje do začetka šolskega leta o izobraževanju na domu pisno obvestiti šolo, v kateri je otrok vpisan.

Starši morajo o izobraževanju na domu šolo obvestiti vsako leto posebej. Učenec, ki se izobražuje na domu, je vpisan v določeno šolo in ima status učenca ter se vodi v šolski dokumentaciji kot učenec, ki je vključen v oddelek posameznega razreda. Zakon ne predvideva, da bi se učenci, ki se izobražujejo na domu, vključevali v pouk in druge dejavnosti, ki jih organizira šola.

Prijava/odjava uporabnika