Oddelčne skupnosti

Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranja učencev enega oddelka. Učenci volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje problemov, in sicer: 

  • obravnavajo učni uspeh v oddelku in organizirajo medsebojno pomoč pri učenju; 
  • organizirajo pomoč sošolcem v različnih težavah; 
  • obravnavajo kršitve in predlagajo načine ukrepanja ter preventivnega delovanja; 
  • dajejo pobude in predloge v zvezi s poukom, programom dni dejavnosti, ekskurzij, šolskih prireditev in interesnih dejavnosti; 
  • predlagajo razredniku ugotavljanje ustreznosti posamezne ocene; 
  • sodelujejo pri ocenjevanju, oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v oddelčni skupnosti; 
  • organizirajo različne oblike dežurstva v skladu s sprejetim hišnim redom; 
  • organizirajo različne akcije in prireditve; 
  • opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo. 

Prijava/odjava uporabnika