Šolski sklad

Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz sponzorstev, donacij, prispevkov staršev, občanov in iz drugih virov. Iz šolskega sklada se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev: nadstandardna oprema, nadstandardne in obogatitvene dejavnosti, raziskovalni projekti, dodatno izobraževanje in podobno. Namen sklada je predvsem pomoč socialno šibkim učencem. 

Sklad upravlja Upravni odbor sklada, ki ga je imenoval svet staršev:

  • trije predstavniki šole: Mojca Jurca (podpredsednica upravnega odbora), Sonja Marin in Simeona Miklavčič,
  • štirje predstavniki staršev: Janez Dragar (predsednik upravnega odbora), Tadej Lavrih, Ksenija Dremelj in Nika Zavrl.

Naloge in pristojnosti odbora:

  • sprejema pravila sklada, 
  • sprejema letni program dela in poročilo o njegovem izvajanju, 
  • določi finančni načrt in sprejema zaključni račun sklada, 
  • obravnava mnenja in predloge sveta staršev in strokovnih delavcev o pomoči in odloča o njih, 
  • odloča o  nakupu nadstandardne opreme na podlagi Pravil za nabavo opreme, 
  • odloča o morebitnih pritožbah staršev.

Subvencioniranje šole v naravi ter drugih večdnevnih dejavnosti iz razširjenega programa šole

Starši, ki ne zmorejo plačati dejavnosti (šola v naravi, življenje v naravi, naravoslovni teden in druge večdnevne dejavnosti šole) za svoje otroke, lahko do 27. oktobra 2017, vložijo pisno vlogo za pomoč pri plačilu le teh. Starši oddate vloge za vse dejavnosti, ki se bodo izvajale v šolskem letu 2017/2018 ter Letno šolo v naravi (5. razred 2018/2019) . Komisija bo upoštevala samo popolne in pravočasno oddane vloge.