Organi upravljanja

Ravnatelj

Ravnatelj je pedagoški in poslovodni organ šole in vrtca.

Pomočnik ravnatelja

Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.

Svet zavoda

Svet  šole  sestavlja 11 članov: trije  predstavniki  ustanovitelja,  pet predstavnikov  delavcev  šole in trije predstavniki  staršev.  Predstavniki ustanovitelja so: Sebastjan Iskra, Metka Lupše in Marija Vidgaj, trije predstavniki  staršev pa so: Barbara Smrekar, Bogomir Bučar in Sašo Goršek. Predstavniki zaposlenih so: Bojan Bric, predsednik sveta zavoda, Barbara Hribar Pavli, Darja Gorše, Alenka Smuk Dušak in Nada Hostnik.

Svet šole ima razen pristojnosti, ki jih določa zakon, še naslednje pristojnosti: 

 • predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
 • daje ustanovitelju mnenje in predloge o posameznih vprašanjih,
 • po potrebi natančneje določi postopek volitev delavcev v  svet šole,
 • sprejema pravila in druge splošne akte šole, ki jih določajo ta pravila ali drug splošni akt šole, 
 • sprejema  letni  delovni  načrt šole  in  poročilo  o  njegovi izvršitvi,
 • obravnava letno in polletno poročilo o vzgojni in izobraževalni problematiki,
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • razpisuje volitve predstavnikov v svet šole,
 • določa finančni načrt in sprejema zaključni račun šole,
 • imenuje in razrešuje ravnatelja,
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi in s temi pravili ter drugimi  akti šole.

Gradiva, zapisniki sveta zavoda